Prinz Eugen - Heavy Cruiser

Prinz Eugen – Heavy Cruiser

 

USS Arkansas (BB-33) - Battleship

USS Arkansas (BB-33) – Battleship

 

USS Anderson (DD-411) - Destroyer

USS Anderson (DD-411)
– Destroyer

 

USS Saratoga (CV-3) - Aircraft Carrier

USS Saratoga (CV-3)
– Aircraft Carrier

 

USS Pilotfish (SS-386) - Submarine

USS Pilotfish (SS-386)
– Submarine

 

USS Gilliam (APA-57) - Attack Transport

USS Gilliam (APA-57)
– Attack Transport

 

USS Carlisle (APA-69) - Attack Transport

USS Carlisle (APA-69)
– Attack Transport

 

IJN Sakawa - Light Cruiser (Japan)

IJN Sakawa
– Light Cruiser (Japan)

 

HIJMS Nagato - Battleship (Japan)

HIJMS Nagato
– Battleship (Japan)